Ostrongen

[EN] Ostrongen. A blend between the words oyster and estrogen. This serie of drawings shows oysters and mussels with pearls that remain eggs. The background is shimmering like mother of pearl. Nowadays, egg shopping is more commonplace due to the increase in surrogacy and egg donation. The artist wanted to present the rarity and value of eggs.

[SV] Ostrongen. En blandning mellan orden ostron och östrogen. Den här serien av teckningar visar ostron och blåmusslor med pärlor som förblir ägg. Bakgrunden är skimrande som pärlemor. Nuförtiden är ägghandel mer alldaglig nämligen på grund av ökningen av surrogatmödraskap och äggdonation. Konstnären ville lägga fram äggs sällsynthet och värdefullhet.

[FR] Ostrongen. Mélange en the le mot huitre et oestrogène en suédois. Cette série se dessin montre des huitres et des moules avec des perles symbolisant des ovules. Le fond est scintillant comme le nacre. Actuellement le trafic d’ovule est plus courant à cause de l’augmentation de mères porteuses et de donation d’ovule. L’artiste voulais mettre en avant la rareté et le côté précieux des ovules.