About

Born in 1985 in Beirut, Carine Bovey is an artist based in Geneva. In her work, she explores gender from societal, intimate and identity angles. She questions the image of women, whether through the lens of the consumer society, through their own eyes or that of others. She also seeks to offer her own vision of femininity, an open-ended vision of all taboos, playing with clichés and openly assuming sexual freedom.

She wants women to enjoy seducing others, but above all, that they please themselves. The main thing is that they have the choice to dispose of their bodies as they see fit. The artist also aims at blowing up the prohibitions that still exist around woman’s body. The tendencies to hide their bodies worry her. Doesn’t breast milk, the first food of humanity, come from the breast?

A new hopeful feminism

Contrary to what is often imagined by a feminist, Carine Bovey does not want to come into conflict with the male sex, on the contrary, she claims the right to be attractive and feminine. She is one of women who consider men those as their allies. The artist is part of a joyful, hopeful feminism that celebrates love and freedom. The freedom of women to dress as they wish, to walk the in street without being attacked or to hang together with who ever they want.

Reclaiming female eroticism

In this spirit, the artist highlights sensuality and eroticism through the eyes of a woman, although it is substantially similar to that of a man. The difference is especially felt in the choice of colors, this pink lighting, which we find in most of her works. Likewise, the blurred effects used to give softness and modesty to the most intimate images. In her erotic works, the artist make a point in ensuring that the image remains beautiful and attractive, the goal not to shock, but to make the vision acceptable, soft and desirable.

The mirror of our society

Carine Bovey draws her inspiration above all from the world around her. Her works reflect the shortcomings and the beauty of contemporary society. Having worked alongside with her art for 15 years in press and advertising, the artist is well versed in the luxury, watchmaking and fashion industries. It is through this that she became interested in the importance of objects in our daily life but also in the influence that they exert on us. It is interesting to observe how a product or an application can influence our behavior, sometimes create new dependencies.

Desire and Pleasure are key words in Carine’s work: desire to please, desire to please herself, pleasure to be desired… These are the goals for which many products are acquired, but it also comes  from a certain social pressure. The artist likes to sublimate the relationship that a person has with an object. The pleasure experienced during its purchase, the pleasure of collecting and contemplating it, but also the impression we feel when we imagine that the object will give us more recognition or embellish us.

The artist is also interested in the influence of social networks, the way in which algorithms define us based on our actions. Indeed, these robots sometimes do the same work as an advertiser to determine our purchase intentions.

Finally, Carine Bovey also questions censorship and what determines whether an image is acceptable on social networks such as Facebook or Instagram. Having always been intrigued by disturbing images, the artist is afraid of finding herself in a smooth world where one would like to hide the ugly, the suffering and the truth at all costs.

Apropå

Carine Bovey som föddes 1985 i Beirut är en konstnär baserad i Genève. I sitt arbete utforskar hon kvinnlighet och könet ur samhälleliga, intima och identitetsvinklar. Hon ställer frågor om bilden av kvinnan antingen den ses genom konsumtionssamhället prisma eller genom deras egna ögon eller omgivningens ögon. Hon försöker också erbjuda sin egen vision av kvinnlighet, en öppen syn utan några tabu, som använder sig av klichéer och som öppet antar en sexuell frihet.

Hon vill att kvinnor ska tycka att det är kul att förföra andra, men framför allt måste de behaga sig själva.  Det viktiga är att de får förfoga över sina kroppar som de vill. Konstnären har också som mål att spränga de förbud som fortfarande finns runt kvinnans kropp. De tendenser som har fÖr avsikt att dölja deras kroppar oroar henne. Kommer inte bröstmjölk, människans första mat, från bröstet?

 

En ny hoppfull feminism
Till skillnad från vad man ofta föreställer sig av en feminist, vill Carine Bovey inte komma i konflikt med det manliga könet, tvärtom hävdar hon rätten att vara attraktiv och feminin. Hon är en av kvinnorna som betraktar män som sina allierade. Konstnären hyllar en glad, hoppfull feminism som firar kärlek och frihet. Kvinnors frihet att klä sig som de vill, att gå på gatan utan att bli attackerade eller att umgås med vem de vill.

 

Tillägna sig kvinnlig erotik
konstnären belyser sensualitet och erotik genom en kvinnas ögon, även om den väsentligen liknar en mans. Skillnaden känns särskilt i valet av färger, denna rosa belysning, som vi hittar i de flesta av hennes verk. På samma sätt ger de suddiga effekterna som används mjukhet och blygsamhet för de mest intima bilderna. I sina erotiska verk är det viktigt för konstnären att bilden förblir vacker och attraktiv, målet är inte att chockera utan att göra visionen acceptabel, mjuk och önskvärd.

 

Vårt samhälles spegel
Carine Bovey hämtar sin inspiration framför allt i världen runt henne. Hennes verk återspeglar bristerna och skönheten i samtida samhälle. Efter att ha arbetat parallellt med sin konst i 15 år med press och reklam, är konstnären väl bevandrad inom lyx-, urmakeri- och modebranschen. Det är genom detta som hon blev intresserad av vikten av föremål i vårt dagliga liv men också för det inflytande som de utövar på oss. Det är intressant att se hur en produkt eller en applikation kan påverka beteende och ibland skapa nya beroenden.

Begär och behag är nyckelord i Carines arbete: lust att behaga, lust att behaga sig själv, glädje över att vara åtrådd… Dessa är de mål som många produkter förvärvas för, men det förekommer också en form av social tryck. Konstnären gillar att sublimera den relation som en person har med ett objekt. Nöjet som upplevs under köpet, nöjet att samla in och fundera över det, men också intrycket som vi känner när vi föreställer oss att objektet kommer att ge oss mer erkännande eller försköna oss.

Konstnären är också intresserad hur vi påverkar av sociala nätverk, hur algoritmer definierar oss utifrån våra handlingar. I själva verket gör dessa robotar ibland samma arbete som en annonsör för att freda på våra inköpsmönster.

Slutligen ifrågasätter Carine Bovey också censur och vad som avgör om en bild är acceptabel på sociala nätverk som Facebook eller Instagram. Konstnären har alltid varit fascinerad av störande bilder och är rädd för att hitta sig själv i en intetsägande värld där man vill dölja det fula, lidandet och sanningen till varje pris.

A propos

Née en 1985 à Beyrouth, Carine Bovey est une artiste basée à Genève. Dans son travail, elle explore le genre sous des angles sociétaux, intimes et identitaires. Elle interroge l’image de la femme, que ce soit par le prisme de la société de consommation, par leur propre regard ou celui des autres. Elle cherche également à offrir sa propre vision de la féminité, une vision décloisonnée de tout tabou, se jouant des clichés et assumant ouvertement une liberté sexuelle.

Elle souhaite que les femmes aient plaisir à séduire les autres, mais par dessus tout, qu’elles se plaisent à elles-mêmes. L’essentiel étant qu’elles aient le choix de disposer de leur corps comme bon leur semble. L’artiste a aussi pour but de faire sauter les interdits qui subsistent encore autour du corps de la femme. Les tendances qui visent à cacher leur corps la préoccupent. Le lait maternel, premier mets de l’humanité, ne provient-il pas du sein?

Un nouveau féminisme plein d’espoir
Contrairement à ce qui est souvent imaginé d’une féministe, Carine Bovey ne veut pas entrer en conflit avec la gent masculine. Bien au contraire, elle revendique le droit d’être séduisante et féminine. Elle fait partie des femmes qui considèrent les hommes comme leurs alliés. L’artiste s’inscrit dans un féminisme joyeux, plein d’espoir, célébrant l’amour et la liberté. La liberté des femmes de se vêtir comme elles le souhaitent, de marcher dans la rue sans se faire agresser ou encore de fréquenter qui elles veulent.

Se réapproprier l’érotisme féminin
Dans cet élan, l’artiste met en lumière la sensualité et l’érotisme au travers du regard d’une femme, bien qu’il soit sensiblement similaire à celui d’un homme. La différence se ressent surtout dans le choix des couleurs, cet éclairage rosé, que l’on retrouve dans la plupart de ses oeuvres. De même, les effets de flou utilisés confèrent douceur et pudeur aux images les plus intimes. Dans ses oeuvres érotiques, l’artiste veille à ce que l’image reste belle et attrayante, le but n’étant pas de choquer, mais d’en rendre la vision acceptable, douce et désirable.

Le miroir de notre société
Carine Bovey puise avant tout son inspiration dans le monde qui l’entoure. Ses oeuvres reflètent les travers et la beauté de la société contemporaine. Ayant travaillé en parallèle de son art, pendant 15 ans dans la presse et la publicité, l’artiste connait bien les milieux du luxe, de l’horlogerie et de la mode. C’est par ce biais qu’elle s’est intéressée à l’importance des objets dans notre quotidien mais aussi à l’influence qu’ils exercent sur nous. Il est intéressant d’observer à quel point un produit ou une application peuvent influencer le comportement, créant parfois de nouvelles dépendances.

Désir et Plaisir sont maîtres-mots dans le travail de Carine Bovey: désir de plaire, désir de se plaire, plaisir d’être désiré… C’est dans ce but que beaucoup de produits sont acquis, mais cela relève également d’une forme de pression sociale. L’artiste se plaît à sublimer la relation qu’entretient une personne avec un objet, notamment ce sentiment de réjouissance à l’idée d’obtenir, par son acquisition et son utilisation, plus de reconnaissance, plus de confiance et donc plus de pouvoir.

L’artiste s’intéresse également à l’influence des réseaux sociaux, à la manière dont les algorithmes nous définissent en fonction de nos actions. En effet, ces robots effectuent parfois le même travail qu’un publicitaire pour déterminer nos intentions d’achat.

Enfin, Carine Bovey s’interroge aussi sur la censure et ce qui détermine si une image est acceptable sur les réseaux sociaux tels que Facebook ou Instagram. Ayant toujours été intriguée par les images dérangeantes, l’artiste craint de se retrouver dans un monde lisse où l’on voudrait cacher à tout prix la laideur et la souffrance.